ÚVOD   |    ZÁKLADY   |    SKUPINY   |    DIKTOVÁNÍ   |    KONFIGURACE   |    NASTAVENÍ   |    INFO

Hlasové povely

Každý z hlasových povelů programu MyVoice je reprezentován svým a) jménem, b) odpovídající výslovností a je k němu přiřazena c) posloupnost operací (např. stisk klávesy, přepnutí do jiné skupiny povelů...), které se mají po vyslovení povelu provést. Jméno povelu slouží pouze k jeho odlišení od ostatních a jména všech povelů z aktuálně vybrané skupiny jsou zobrazována v seznamu povelů v hlavním okně programu. Výslovnost jména povelu naproti tomu odpovídá skutečné posloupnosti hlásek, která musí být vyslovena, aby byl povel vykonán. Správný popis výslovnosti je důležitý pro úspěšnou funkci hlasového rozpoznávání.

Například povel ze skupiny Klávesnice simulující držení klávesy CTRL, pojmenovaný jako Podrž control, se v češtině vyslovuje "Podrž kontrol" a pro jeho aktivaci proto musí být vysloveno "Podrž kontrol" nikoli "Podrž control". Jiný povel pojmenovaný jako Escape, který simuluje stisk klávesy ESCAPE, se vyslovuje jako "eskejp" a pro správné vykonání tohoto povelu musí být proto vysloveno slovo "eskejp". Povely obsahující slovo Shift vyslovujte jako "šift".

Výslovnost všech povelů dodávaných s programem MyVoice je již správně nastavena, u Vámi vytvářených povelů ji musíte zkontrolovat a v případě cizích slov ošetřit správným fonetickým přepisem. (viz konfigurace skupin povelů)

 

Předdefinované skupiny hlasových povelů

Tato část nápovědy obsahuje přehledové informace o povelech předdefinovaných v programu MyVoice. Informace o tvorbě nových uživatelských povelů a návod, jak editovat povely stávající, naleznete v sekci konfigurace skupin povelů.

Kromě specifických povelů popsaných níže, má každá skupina (kromě skupin Základní a Aktivace ovládání) ve svém slovníku povel ve tvaru "konec + jméno skupiny" (např. Konec Wordu nebo Konec diktování) pro ukončení práce s danou skupinou a přepnutí se do předchozí skupiny, ze které byla uzavíraná skupina zavolána.

Program MyVoice má ve stávající verzi předdefinováno celkem 20 základních skupin povelů.

Základní
Aplikace
Okno
Klávesnice
Diktování
Slova
Myš
Internet
Word
Poznámkový blok
Pošta
Editace
Klávesové zkratky
Aktivace ovládání
Fráze
Velká písmena
Televize
Rádio
Winamp

 

skupina Základní

Nejdůležitější skupinou, která je zobrazována po spuštění programu, je skupina Základní. Tato skupina obsahuje, vedle povelu Plocha (který umožňuje vybírat programy umístěné na ploše) a povelu Nabídka start (otevře sloupec stejnojmenné nabídky), také povely umožňující spustit všechny ostatní skupiny (výjimkou jsou pouze skupiny Fráze a Velká písmena, které se většinou volají jen ze skupiny Diktování). Tento fakt lze využít v případě, že se uživatel při práci s programem MyVoice "ztratí" nebo "zacyklí" mezi několika skupinami. Skupina Základní je totiž dostupná ze všech ostatních skupin pomocí povelu Základní skupina a může být proto využita pro návrat do ostatních skupin.

Pokud zvolíme povely Plocha nebo Nabídka start můžeme s použitím povelů Nahoru, Dolů, Doprava, Doleva navigovat mezi programy nebo nabídkami. Ještě rychleji můžeme tuto navigaci provádět tím, že řekneme počáteční písmeno názvu programu, nebo název písmena, které je v některé položce nabídky vyznačeno podtržením, např. písmeno t v položce Otevřít.

povely: Plocha, Nabídka start, Spusť aplikaci pro přepnutí do skupiny Aplikace a dále názvy ostatních skupin pro přepnutí se do stejnojmenné odpovídající skupiny.

zpět na seznam skupin

skupina Aplikace

Tato skupina obsahuje povely pro spuštění jednotlivých aplikací nainstalovaných v systému Windows a ze skupiny Základní ji lze vyvolat povelem Spusť aplikaci. Po pronesení některého z povelů z této skupiny dojde vždy ke spuštění příslušné aplikace a program MyVoice se zároveň přepne do skupiny určené pro ovládání spouštěné aplikace. Např. po pronesení povelu Word dojde ke spuštění aplikace MS Word a k přepnutí se do skupiny Word s předdefinovanými klávesovými zkratkami pro ovládání Wordu. Pokud se požadovaná aplikace po pronesení a správném rozpoznání daného hlasového povelu (např. Poznámkový blok) nespustí, zkontrolujte v okně Konfigurace skupin povelů, zda je správně přednastavena cesta ke spouštěcímu souboru dané aplikace (viz konfigurace skupin povelů).

povely: Word, Notepad, Internet, Pošta (pro práci s aplikací MS Outlook), Winamp, Televize, Rádio...

zpět na seznam skupin

skupina Okno

Skupina Okno slouží pro ovládání oken spuštěných v systému Windows. Pomocí povelů v ní obsažených lze například povelem Zavři okno jednoduše zavřít spuštěný program nebo povelem Přepni na další postupně přepínat mezi spuštěnými programy. Pomocí této skupiny se lze rovněž jednoduše vrátit do konkrétní spuštěné aplikace.... pokud došlo nechtěně nebo chybou systému k jejímu opuštění.

povely: Přepni na další, Zavři okno, Minimalizuj, Maximalizuj ....

zpět na seznam skupin

skupina Klávesnice

Povely předdefinované v této skupině simulují stisknutí kláves na klávesnici. Tato skupina slouží především pro účely ovládání programů pomocí kláves nebo pro psaní krátkých sekvencí znaků, např. při vyplňování jména ukládaného programu nebo vyplňování adresy v Internet Exploreru. Stisk klávesy odpovídající některé z hlásek (kromě českých znaků, které jsou předdefinovány ve skupině Diktování) lze vyvolat třemi způsoby - např. stisk klávesy "b" pomocí povelů Božena, b a (viz seznam povelů pro jednotlivá písmena klávesnice). Uživatel si zde může zvolit to pojmenování klávesy, kterému počítač nejspolehlivěji rozumí. Pokud Vám počítač dobře rozumí, používejte krátké povely, např. b, pokud se častěji plete, řekněte raději Božena. Je totiž důležité si uvědomit, že nejen pro počítač ale i pro člověka zní krátké povely jako , pé, vé, kvé, apod. velmi podobně.

Číslice jsou dostupné přes povely NulaDevět.

Pro stisk klávesy Enter má uživatel dvě možnosti, buď povel Enter (foneticky "entr") nebo jeho český ekvivalent Vezmi. Podobně i pro další klávesy s anglickými názvy existují jak anglický povel tak i jeho český ekvivalent, např. pro klávesu Escape povel Escape (vyslovujte "eskejp") nebo Zruš, pro klávesu Delete varianta povelu Delete (vyslovujte "dylít") nebo Vymaž. Doporučujeme používat spíše české verze povelů, anglické mají zase tu výhodu, že si jejich název okamžitě vybavíte pohledem na klávesnici (viz seznam povelů pro jednotlivá písmena klávesnice)

K dispozici jsou také povely Lomítko, Levá závorka, Podtržítko, Plus... pro simulaci stisku odpovídajících kláves.

Povely Nahoru, Dolů, Doprava, Doleva slouží k navigaci stejně jako klávesy s příslušnými šipkami. Podobně fungují i povely Domů (Home), Na konec (End), Stránka dolů, Stránka nahoru. Důležitý je také povel Tabulátor, který simuluje stisknutí klávesy TAB. Ta v mnoha programech, zejména při práci s formuláři, umožňuje přechod mezi různými objekty. Velmi užitečný je též povel Zpětný Tabulátor, který provádí totéž co kombinace SHIFT + TAB, to jest přechod mezi objekty, ale opačným směrem.

Povel Přepni klávesnici simuluje stisknutí kombinace kláves ALT a SHIFT a tedy přepnutí klávesnice na další jazyk (pokud je ve Windows tato kombinace nastavena pro přepínaní jazyka).

Pomocí kombinace povelů Podrž shift, Podrž alt, Podrž control respektive Uvolni shift, Uvolni alt a Uvolni control (foneticky "uvolni kontrol") spolu s povelem pro příslušnou klávesu lze simulovat i většinu klávesových zkratek. Např. stisk klávesy ALT+S lze simulovat posloupností povelů Podrž alt , Es, Uvolni alt . Kombinace nejdůležitějších kláves s klávesami Alt a Ctrl jsou ještě zvlášť předdefinovány ve skupině Klávesové zkratky.

zpět na seznam skupin

skupina Diktování

Povely v této skupině jsou podobné jako ve skupině Klávesnice, jsou to totiž většinou opět jména textových znaků, která bychom normálně vkládali klávesnicí. Rozdíl spočívá v tom, že povely v této skupině nesimulují jen stisknutí klávesy na klávesnici, ale posílají dané aplikaci konkrétní znak, který chceme vytisknout. Použijeme-li tedy povel Božena (nebo b či ), na obrazovce (např. v textovém editoru) se vždy objeví malé písmeno "b". Pokud bychom chtěli napsat velké písmeno B, museli bychom se napřed přepnout do skupiny Velká písmena. Toto odlišení mezi klávesami a znaky (a tudíž i mezi skupinami Klávesnice a Diktování) je dáno zvláštností češtiny, která kromě základních znaků abecedy ASCII obsahuje též speciální znaky s diakritikou a znaky jako u, ú, ů, U, Ú, by se prostřednictvím klávesnice vkládaly velice složitě. (Na rozdíl od skupiny Klávesnice jsou ve skupině Diktování všechny znaky reprezentovány tzv. Unicodem.)

Skupina Diktování primárně slouží k diktování textu po jednotlivých hláskách (např. v aplikacích Word nebo Poznámkový blok) a oproti skupině Klávesnice obsahuje navíc i povely pro napsaní českých hlásek a hlásky "ch". Ze skupiny Diktování se lze pomocí povelu Fráze přepnout do stejnojmenné skupiny a snadno nadiktovat některou z předdefinovaných frází. V případě potřeby se je možné také přepnout do již zmíněné skupiny Velká písmena, případně do skupiny Editace. Ta umožňuje vybírat znaky, slova, odstavce a tyto mazat či kopírovat pro použití jinde.

Povelem Slova se lze přepnout do stejnojmenné skupiny, kde je kromě povelů pro jednotlivé znaky (Adam, Božena, Jednička, ...) k dispozici také 10 000 nejčastějších českých slov, které usnadňují diktování.

Pomocí povelů Předchozí slovo a Další slovo, lze vybrat předcházející respektive následující slovo.

zpět na seznam skupin

skupina Slova

Skupina Slova je vytvořena s cílem usnadnit uživatelům, kteří dobře vyslovují, diktování textu. Pro tento účel je ve skupině k dispozici 10 000 nejčastějších českých slov. Tyto slova nadiktujete jejich vyslovením. Například řeknete-li slovo "ahoj" a program ho správně rozpozná, vytiskne se na obrazovku posloupnost kláves " ahoj". Všimněte si, že slovo "ahoj" bude zobrazeno s mezerou před slovem a proto při diktování mezi slovy nemusíte dělat mezeru. V okně konfigurace skupin povelů, můžete do slovníku programu přidávat další slova.

Pro případ, že slovo, které chcete nadiktovat, není ve slovníku, jsou v této skupině dostupné také dlouhé verze povelů umožňující nadiktovat jednotlivé znaky (Adam, Božena, dlouhé á ...). Skupina obsahuje také povely pro napsání číslic ve tvaru Nula, Jednička, Dvojka, ... , Devítka a povel Mezera. Po vyslovení slova "adam" se proto na obrazovku nevytisknou písmena " Adam " ale pouze písmeno "a" a po pronesení slova "jednička" bude zobrazen znak "1".

Pro vymazání (např. chybně rozpoznaného textu) jsou k dispozici povely: Vymaž slovo - vymaže předchozí slovo, Vymaž dvě slova - vymaže dvě předchozí slova, Vymaž znak - vymaže předchozí znak a Vymaž dva znaky - vymaže dva předchozí znaky.

Ze skupiny Slova se lze pomocí povelu Fráze přepnout do stejnojmenné skupiny a snadno nadiktovat některou z předdefinovaných frází. V případě potřeby se je možné také přepnout do již zmíněné skupiny Velká písmena, případně do skupiny Editace. Ta umožňuje vybírat znaky, slova, odstavce a tyto mazat či kopírovat pro použití jinde.

TIP 1: rozpozná-li program například místo slova "chtělo" slovo "chtěla", je nejjednodušší vymazat špatnou koncovku "a" povelem Vymaž znak a dodiktovat písmeno "o" povelem Oto

TIP 2: pokud Vám program rozpoznává hůře krátká česká slova (např. "a" , "v", "ze") je nejrychlejší nadiktovat je po jednotlivých hláskách

TIP 3: budete-li provádět diktování textu v programu Word, budou vám automaticky opravována malá písmena na začátku věty na velká (pokud nezměníte nastavení programu Word)

zpět na seznam skupin

skupina Myš

Ve skupině Myš jsou obsaženy povely pro hlasové ovládání kurzoru a tlačítek myši. Na začátku práce s myší doporučujeme kurzor myši umístit do jednoho z rohů (povely Levý horní roh, Pravý dolní roh...) nebo ještě lépe na střed obrazovky povelem Na střed. Okamžitě pak vidíme, kde se kurzor (který může mít různé podoby) nalézá. Povel Na střed je předdefinován pro rozlišení obrazovky 800x600 bodů a umístí tedy kurzor na souřadnice x=400 a y=300. V okně Konfigurace skupin povelů lze tento povel editovat a nastavit souřadnice středu pro jiné rozlišení obrazovky. Posunovat kurzor ve směru dolů, nahoru, doleva a doprava o 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200 nebo 500 bodů lze pomocí povelů skládajících se ze slova popisujícího směr a slova určujícího vzdálenost (např. Doleva 5 - vyslovujte "doleva pět" nebo např. Nahoru 500 - vyslovujte "nahoru pěcet"). Povelem Klikni může být vyvoláno kliknutí levým tlačítkem myši, povelem Klikni pravý kliknutí pravým tlačítkem a povelem Dvojklik dvojité kliknutí levým tlačítkem. K dispozici jsou rovněž povely pro simulaci držení levého tlačítka - Podrž tlačítko a Uvolni tlačítko.

Do skupiny byl zařazen rovněž povel Escape (vyslovujte "Eskejp") pro simulaci stisku stejnojmenné klávesy, který se může hodit v některých aplikacích, kde se po kliknutí myši otevře okno, které lze jednoduše zrušit právě klávesou Eskejp.

Povel Vezmi v této skupině, na rozdíl od skupiny Klávesnice, nevyvolá stisknutí klávesy Enter ale dvojklik levým tlačítkem myši a je tedy ekvivalentní s povelem Dvojklik.

Je třeba vědět, že hlasové ovládání myši není zrovna rychlé, protože na rozdíl od klasického ručního ovládání myši musí uživatel vyslovit několik povelů, než kurzor dovede na potřebné místo. Tam kde to programy dovolí, proto raději používejte hlasové ovládání pomocí definovaným povelů nebo klávesových zkratek. V některých aplikacích, např. při malování nebo na mnohých internetových stránkách, se však bez myši neobejdete.

zpět na seznam skupin

skupina Internet

Povely ze skupiny Internet slouží k ovládání aplikace Internet Explorer. Povelem Adresa se dostanete do režimu psaní adresy požadované stránky, povelem Oblíbené na seznam oblíbených stránek, atd. Povely vévévé, hátétépé a eftépé Vám usnadní zápis internetové adresy. Obrazně "skákat" na internetové odkazy na stránce můžeme povelem Další odkaz (udělá totéž co TAB), nebo Předchozí odkaz.(totéž co SHIFT+TAB) Pro zrychlení pohybu mezi odkazy je k dispozici rovněž povel Desátý odkaz nahrazující deset stisknutí klávesy TAB. Na předchozí navštívenou stránku se lze dostat pomocí povelu Zpátky, na následující pomocí Dopředu.

zpět na seznam skupin

skupina Winamp

Tato skupina může sloužit jako ukázka toho, jak ovládat oblíbený program WinAmp pro přehrávání hudby. Pokud ve Vaší verzi některé z předdefinovaných povelů nefungují, stačí stávající povely upravit v okně Konfigurace skupin povelů.

povely: klávesové zkratky pro ovládání WinAmpu - Hraj, Zastav, Pauza, Soubor..

zpět na seznam skupin

skupina Televize

Pomocí programu MyVoice lze dokonce hlasem ovládat i televizi, máte-li v počítači speciální televizní kartu. Skupina Televize proto obsahuje ukázkové povely pro ovládání TV Tuneru WinFast TV2000 XP. Upravit povely této skupiny pro Váš TV tuner lze v okně Konfigurace skupin povelů.

povely: přepínání mezi TV kanály ( NOVA, PRIMA...), ovládání hlasitosti (Přidej hlasitost, Uber hlasitost) atd.

zpět na seznam skupin

skupina Rádio

Podobně jako skupina Televize je i skupina Rádio připravena jako ukázková, tentokrát pro ovládání rádiové karty. povely v této skupině jsou předdefinovány pro rádiovou kartu dodávanou jako součást TV Tuneru WinFast TV2000 XP. Upravit povely této skupiny pro Vaši kartu lze v okně Konfigurace skupin povelů.

povely: přepínání mezi stanicemi rádia (Praha, Vltava...), ovládání hlasitosti (Přidej hlasitost, Uber hlasitost) atd.

zpět na seznam skupin

skupina Word

Tato skupina má předdefinovánu celou řadu klávesových zkratek pro pohodlné ovládání aplikace MS Word v sadě MS Office 2003. Pro práci s písmem jsou připraveny povely Písmo (změna typu), Velikost písma (změna velikosti písma), Tučné, Kurzíva, Podtržené...povely Zarovnat vlevo, Zarovnat na střed... lze měnit zarovnání textu. Pomocí povelů Soubor, Úpravy, Formát... lze vyvolat stejnojmenné položky z menu atd. Pro účely simulace psaní textu je ze skupiny Word dostupná skupina Diktování. Pokud ve Vaší verzi Wordu některé z předdefinovaných povelů nefungují, stačí tyto povely upravit v okně Konfigurace skupin povelů.

povely: klávesové zkratky pro ovládání aplikace MS Word v sadě MS Office 2003, povel Diktování pro psaní textu

zpět na seznam skupin

skupina Poznámkový blok

Skupina poznámkový blok má předdefinovány povely pro ovládání programu Poznámkový blok. Podobně jako předchozí skupina Word obsahuje i tato skupina povely pro vyvolání položek z menu Soubor, Úpravy, Formát... a povel Písmo pro změnu formátu použitého písma. Pro účely simulace psaní textu je z této skupiny dostupná také skupina Diktování.

povely: klávesové zkratky pro ovládání aplikace Poznámkový blok, povel Diktování pro psaní textu

zpět na seznam skupin

skupina Pošta

Skupina Pošta má předdefinovány hlasové povely simulující celou řadu klávesových zkratek pro pohodlné ovládání poštovního klienta Outlook Express. Pomocí povelu Odeslat a přijmout lze odeslat a přijmout poštu, povel Doručená pošta slouží k přepnutí se do stejnojmenné složky. Mezi jednotlivými zprávami se můžete pohybovat pomocí povelů Šipka dolů a Šipka nahoru (simulují stisk stejnojmenných kláves) nebo pomocí povelů Další zpráva a Předchozí zpráva. Pro práci s jednotlivými zprávami slouží povely Otevřít zprávu, Nová zpráva, Vytisknout zprávu, Odpovědět atd. Pro psaní zpráv je k dispozici povel Písmo a Diktování. Povelem Přepnout identitu se můžete přepínat mezi jednotlivými identitami definovanými v programu Outlook Express. Pokud by ve Vaší verzi Outlook Expressu některé z předdefinovaných povelů nefungovaly, můžete je upravit v okně Konfigurace skupin povelů.

povely: klávesové zkratky pro ovládání aplikace Outlook Express (Odeslat a přijmout, Doručená pošta, Odpovědět, Předat dál , Tabulátor, Diktování ...)

zpět na seznam skupin

skupina Editace

Ve skupině Editace jsou předdefinovány povely pro výběr textu. Jde například o povely Vyber předchozí slovo a Vyber předchozí slovo pro výběr předchozího respektive dalšího slova, povely Vyber na konec a Vyber na začátek pro výběr na konec/začátek řádku a dále povely pro manipulaci s vybraným textem (Vyřízni, Kopíruj a Vlož) a povely pro pohyb v textu (Dolů, Nahoru, Doleva a Doprava).

povely: Vyber doleva, Vyber nahoru, ..., Vyber předchozí slovo, Vyber předchozí slovo, Vyber na konec, ...,Vyřízní, Kopíruj a Vlož + povely pro pohyb v textu (Dolů, Nahoru, Doleva a Doprava)

zpět na seznam skupin

skupina Klávesové zkratky

Ve skupině klávesové zkratky jsou předdefinovány kombinace kláves ALT+klávesa a CTRL+klávesa ve formě povelů ALT Božena (= ALT b), CTRL Božena - vyslovujte "kontrol Božena" (= CTRL b) až CTRL Funkce 12 - vyslovujte "kontrol funkce dvanáct" = (CTRL F12).

Simulace dalších klávesových zkratek může být obecně vyvolána také ze skupiny Klávesnice pomocí povelů Podrž shift, Podrž alt, Podrž control respektive Uvolni shift, Uvolni alt a Uvolni control (vyslovujte "Uvolni kontrol") spolu s povelem pro stisk příslušné klávesy.

povely: simulace stisku kombinace kláves ALT+klávesa a CTRL+klávesa ve tvaru ALT Božena (= ALT b), CTRL Božena - vyslovujte "kontrol Božena" (= CTRL b)....

zpět na seznam skupin

skupina Aktivace ovládání

Pomocí povelu Režim spánku z této skupiny může být dočasně pozastaveno rozpoznávání hlasových povelů programem MyVoice. Po jeho vyslovení program sice dále provádí rozpoznávání, ale zároveň ignoruje všechna slova, kromě jediného: Probuď se.

Po vyřčení povelu Probuď se se počítač opět přepne do běžného pracovního režimu a zároveň do skupiny Základní.

povely: Režim spánku a Probuď se

zpět na seznam skupin

skupina Fráze

Skupina Fráze je připravena pro diktování celých slovních spojení. Po vyslovení povelů z této skupiny dojde k vypsání příslušného textu na obrazovku (např. povel Vážený pane vypíše na obrazovku slova Vážený pane). Doporučujeme přidat do této skupiny další slovní spojení (například oslovení přátel), které danému uživateli zjednoduší diktování po hláskách.

povely: diktování celých frází, např. Děkuji, Dovolte mi, Chtěl bych...

zpět na seznam skupin

skupina Velká písmena

povely v této skupině mají za cíl usnadnit diktování velkých písmen. Skupina Velká písmena je dostupná ze skupiny Diktování a po přepnutí do ní je každý nadiktovaný znak zapsán, jako by byla současně stisknuta klávesa SHIFT. Oproti skupině Klávesnice, kde lze klávesovou zkratku SHIFT+klávesa simulovat pomocí povelů Podrž shift a Uvolni shift, lze pomocí této skupiny zobrazit navíc i české hlásky Č (povely Čé nebo Č),Š,Ř..., Á (povel á s čárkou)... Skupina je pro zrychlení práce implicitně předdefinována tak, že se po pronesení jednoho povelu automaticky přepne zpět do předchozí skupiny (tedy nejčastěji do skupiny diktování). Tuto vlast lze změnit v okně Konfigurace skupin povelů (více zde).

povely: všechny hlásky (i české) jako ve skupině diktování, pouze s tím rozdílem, že je na obrazovku vypsáno odpovídající velké písmeno

zpět na seznam skupin